Национален телефонен номер: phone 0700-1-9988

Процес на наемане

Начало на нашето партньорство: За да се наеме оборудване от Стройрент е необходимо да се сключи договор за наем. Договорът за наем се сключва с материално-отговорното лице /МОЛ/ на дружеството-НАЕМАТЕЛ или с негов представител, който притежава нотариално заверено пълномощно позволяващо му да сключва договори и да задължава дружеството. Необходимо е да се донесе съдебното решение на фирмата, актуално състояние, БУЛСТАТ регистрацията, както и печат на фирмата. При необходимост екипът на Стройрент си запазва правото да изиска допълнителни документи като разрешение за строеж и т.н. Договор Към договорът за наем се подписва допълнително споразумение, където се описват точно вида и количеството на оборудването, периода на наемане и дължимата сума. Допълнително споразумение Съвместна работа: Договорът за наем се сключва еднократно, при първоначалното посещение на клиента. Впоследствие може да се наема оборудване само с подписването на нови Допълнителни споразумения към договора. Важно е представителите на наемателя да идват с надлежните документи- нотариално заверено пълномощно и печат. При сключване на всяка сделка, се изисква подписването на Запис на заповед /по предоставен образец/ за стойността на оборудването, което се наема, както и да бъде внесен гаранционен депозит. Записът на заповед и внесения гаранционния депозит /по сметка или в брой/ остават при Стройрент до връщане на оборудването и покриване на всички задължения за наемането му. В случаите на наемане на оборудване на по-висока стойност, може да бъде изискана от клиента банкова гаранция. Запис на заповед – физически лица Запис на заповед- юридически лица За Ваше улеснение: Стройрент може да организира и достави желаното от Вас оборудване до всяка точка на страната. В случай на изградени работни отношения е необходимо само да се обадите по телефона, а документите ще бъдат подписани при доставката на оборудването. Условия и експлоатация на оборудването: „Стройрент“ винаги предоставя изправни уреди. Осигурява се безплатно инструктаж и обучение за безопасна работа и поддръжка на оборудването. В случай на повреда на уреда, незабавно се заменя с нов работещ. Клиентът не носи материална отговорност за повреди възникнали при правилна експлоатация на уредите и в следствие на естествено износване на оборудването.