СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН

Ръководство за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) на СТРОЙРЕНТ ЕООД

Настоящото Ръководство е издадено въз основа на чл. 12, ал. 5 от ЗЗЛПСПОИН и урежда условията и реда, при които могат да бъдат подавани сигнали за извършени нарушения, включително при основателни подозрения за действителни или потенциални нарушения, в или засягащи СТРОЙРЕНТ ЕООД (по-долу „Дружеството“).

 1. Кой има право да подава сигнали?

Ако сте физическо лице, което при изпълнение на трудовите или служебните си задължения или в друг работен контекст, сте получили информация за нарушение в или засягащо Дружеството, можете да подаде сигнал. По-конкретно, можете да подадете сигнал за нарушение по реда ЗЗЛПСПОИН, ако попадате в една от следните категории лица:

 • ако сте настоящ служител на СТРОЙРЕНТ ЕООД и информацията Ви е станала известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните Ви задължения;
 • ако сте лице, работещо под надзора или ръководството на изпълнители, подизпълнители или доставчици на СТРОЙРЕНТ ЕООД;
 • ако сте лице, което предоставя услуга на СТРОЙРЕНТ ЕООД без трудово правоотношение и/или в рамките на упражняваната от Вас свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 • ако сте доброволец или стажант в СТРОЙРЕНТ ЕООД;
 • ако сте член на управителен или контролен орган на Дружеството;
 • ако сте лице, чието трудово правоотношение в СТРОЙРЕНТ ЕООД предстои да започне и информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения с Дружеството;
 • ако сте бивш служител на СТРОЙРЕНТ ЕООД, информацията е получена в рамките на трудово Ви правоотношение с Дружеството и сигналът е подаден след прекратяването на трудовия Ви договор;

Разглеждат се сигнали, подадени от физическо лице, лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно (не е необходима нотариална заверка). При подаване на сигнал чрез пълномощник към сигнала се прилага пълномощното в оригинал.

На основание чл. 9 ЗЗЛПСПОИН не се образуват производства по анонимни сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

 1. За нарушения в кои области може да подадете сигнал?

Можете да подадете сигнал за следните нарушения, за които сте получили информация, че са извършени в или са свързани със СТРОЙРЕНТ ЕООД:

2.1. Нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в областта на:

 • обществените поръчки;
 • финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • безопасността и съответствието на продуктите;
 • безопасността на транспорта;
 • опазването на околната среда;
 • радиационната защита и ядрената безопасност;
 • безопасността на храната и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
 • общественото здраве;
 • защитата на потребителите;
 • защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • сигурността на мрежите и информационните системи.

2.2. Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза.

2.3. Нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи.

2.4. Нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане.

2.5. Извършени престъпления от общ характер, за които лицата по т. 1 са узнали във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

2.6. Нарушения на българското законодателство в областта на:

 • правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания и
 • трудовото законодателство.

Не се разглеждат по реда на ЗЗЛПСПОИН жалби, сигнали или други оплаквания за нередности или неудовлетвореност на клиенти или потребители на предоставяните от СТРОЙРЕНТ ЕООД услуги.

 1. Как да подадете сигнал за нарушение?

Можете да подадете сигнали по посоченитe по-долу начини:

 • чрез вътрешния канал за подаване на сигнали на Дружеството или
 • до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: whistleblowing@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg.

СТРОЙРЕНТ ЕООД насърчава подаването на сигнали чрез вътрешния канал за подаване на сигнали на Дружеството, за да може те да бъдат разгледани бързо и ефективно. Дружеството е ангажирано да осигури навременно и адекватно разглеждане на сигнал, подаден по вътрешния канал за подаване на сигнали, така че подобен избор не би възпрепятствал или забавил по никакъв начин действията за отстраняване на нарушението, ако такова е установено.

Сигналите, подадени чрез вътрешния канал на Дружеството се разглеждат от служители на СТРОЙРЕНТ ЕООД в отдел „Правен" (по-долу наричани „отговорни лица“), които са поименно определени със заповед на управителя на СТРОЙРЕНТ ЕООД.

Извън описаните начини за сигнализиране, можете публично да оповестите информацията за извършено нарушение, при спазване на условията за това, посочени в ЗЗЛПСПОИН.

 1. Как можете да ползвате вътрешния канал на Дружеството?

Можете да сигнализирате за нарушение в или свързано с Дружеството като подадете сигнал до отговорните лица по един от следните начини:

 • По електронна поща на следния имейл адрес: concerns@stroyrent.bg;
 • По пощата чрез пощенска пратка до адреса на СТРОЙРЕНТ ЕООД: гр. София, бул. Ботевградско шосе 273, със задължително адресиране до отдел „Правен“ и отбелязване на плика „Поверително - на вниманието на отговорните лица по ЗЗЛПСПОИН“;
 • По телефон- между 08:30 -17:30 ч. от понеделник до петък, на телефон: 0700 1 9988;
 • Лично – чрез организиране на лична среща с някое от отговорните лица. Личните срещи се провеждат на адрес: гр. София, бул. Ботевградско шосе 273 в работно време на Дружеството след предварително съгласувани между страните дата и час.

Сигнали могат да се подават устно (чрез обаждане по телефона или лично) или писмено (по имейл или по пощата). Писмените сигнали може да подадете като попълните формуляр по образец, одобрен и публично достъпен на сайта на КЗЛД. Можете да подадете писмен сигнал и в свободна форма, като следва да посочите в него най-малко следните данни:

 • Вашите три имена, адрес и телефон, както и електронен адрес, ако имате такъв;
 • имената на лицето, срещу което подавате сигнала и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 • конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са Ви известни;
 • дата на подаване на сигнала;
 • подпис, електронен подпис или друга Ваша идентификация.

Към сигнала може да приложите всякакви документи, които подкрепят твърденията Ви, както и да посочите данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни.

 1. Какво се случва след като подадете сигнал?

Когато подадете чрез вътрешния канал на Дружеството сигнал за извършено нарушение, което попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН, в 7-дневен срок от получаването на сигнала ще Ви уведомим, че сигналът е получен.

Ако сигналът Ви не отговаря на изискванията на закона и не съдържа минимално изискуемите и посочени по-горе данни, ще Ви бъде изпратено уведомление за отстраняване на допуснатите нередовности. Ако в 7 дневен срок от пoлучаване на уведомлението не отстраните нередовностите, сигналът Ви и приложенията към него ще Ви бъдат върнати.

Ако сигналът Ви съдържа очевидно неверни или заблуждаващи твърдения, той ще Ви бъде върнат с указание за поправка на твърденията и с информация за наказателната отговорност по чл. 286 от Наказателния кодекс, която носите за набеждаване.

Когато сигналът Ви попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и няма основание за неговото връщане, в срок не по-късно от 3 месеца от потвърждаването за получаването на сигнала, ще Ви бъде предоставена обратна информация за предприетите действия във връзка с подадения от Вас сигнал. Информацията се предоставя независимо дали проверката е приключила или е още в ход. Вие може във всеки един момент да поискате информация от отговорните лица относно подадения от Вас сигнал. След приключване на проверката по сигнала, ще получите информация за окончателните резултати от проверката.

За повече информация:

Формуляр за подаване и регистриране на сигнали за нарушения

Информация за обработка на личните данни

СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН беше добавен в количката Ви!
0700-1-9988
Бързо запитване