ПРОЦЕС НА НАЕМАНЕ

За да бъдем максимално коректни и полезни на нашите клиенти, ние работим върху изграждането на трайни и прозрачни взаимоотношения с тях и открито споделяме всички условия по наемане. Самият процес преминава през няколко кратки стъпки:

1) Регистриране на клиента в системата на Стройрент

2) Подписване на рамков договор, даващ възможност на нашите клиенти да наемат оборудване от цялата предлагана гама, във всеки един склад на Стройрент

3) Сключване на допълнително споразумение, уточняващо детайлите на конкретното оборудване, което ще бъде наемано, а именно: срок, наемна цена, стойност на оборудването, консумативи към него и други допълнителни услуги, от които клиентът има нужда (транспорт, предоставяне на оператор, монтаж и/или демонтаж и др.) и подписване на необходимите съпътстващи документи

4) Заплащане на дължимите суми, свързани с наемните правоотношения, вкл. гаранционен депозит, определен на основание вътрешните процедури на Стройрент и вида, количеството, местоположението на желаното оборудване и заявените от клиента допълнителни услуги

5) Доставка (в случай, че клиентът няма да взима оборудването на момента) и инструктаж за работа, включващ и проверка на изправността на съответната техника

6) Връщане на оборудването след приключване на работа с него

7) Проверка на състоянието и изправността след връщане

8) Заплащане на други разходи, възникнали по време на наемните отношения (например допълнителен наем, в случай, че първоначалният срок е бил продължен, допълнителни консумативи при по-интензивна работа от първоначално предвидената и др.)


Важно е да знаете:

                 *Стройрент поддържа следната информация за клиентите в своята информационна система: имена, адреси, контакти (телефон и ел. поща), представляващи (за юридически лица), лица, имащи право да вземат и връщат оборудване от името на клиента, данни за обектите, на които ще бъде използвано оборудването, история на взаимоотношенията със Стройрент (действащи и приключили споразумения за наем, издадени фактури, записки от срещи и др.)

                  *Стройрент прилага вътрешен скоринг модел за оценяване на риска при всяко едно наемане. В зависимост от оценката, която моделът генерира е възможно конкретно наемане да бъде отказано или да бъдат поставени допълнителни условия за предоставяне на оборудването.

                   *За да гарантираме добрата грижа за нашето оборудване, правилното му съхранение и връщането му в изправно състояние, е възможно да изискаме предоставянето на паричен депозит и/или Запис на заповед за физически/юридически лица, които биват връщани на клиента след приключване на наемните правоотношения. В зависимост от конкретната ситуация е възможно да бъдат изискани и друг вид обезпечения за гарантиране изпълнението на задълженията на клиента, в качеството му на наемател.

                    *По време на наема, клиентът има гъвкавостта да подмени оборудването си при нужда, както и да получи допълнителна безплатна консултация, в случай, че се затруднява при работа с него.

                    *Срокът за наем може да бъде променян съобразно действителните нужди на клиента.

ПРОЦЕС НА НАЕМАНЕ беше добавен в количката Ви!
0700-1-9988
Бързо запитване